Kushdo që ka dy fytyra …

0

I Derguari Allahut Salallahu alejhi ve sel-lem ka thënë:

„Kushdo që ka dy fytyra në këtë dunja do të ketë dy gjuhë prej zjarri Ditën e Kijametit”

[Transmeton Ebu Daudi dhe Buhariu]