Ilaci kundër mësyshit dhe magjisë (sihrit)

0

Ilaçi i mësyshit dhe sihrit

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet:
1. Suren Fatiha: 7 herë.
2. Ajetul Kursin: 7 herë.
3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë.
4. Suren Kafirun: 7 herë.
5. Suren Ihlas: 7 herë.
6. Suren Felek: 7 herë.
7. Suren Nas: 7 herë.
Le të pinë nga ai ujë dhe le ta lanë trupin e tij. Le të vepron kështu tri herë në ditë, në mëngjes dhe drekë dhe mbrëmje, duke sjellë çdo herë ujë të ri dhe duke i fry! Le të vepron kështu për tri ditë rishtazi duke qenë i bindur se Allahu është ai që shëron!
Kush ka në trupin e tij mësysh, do t’i largohet nga trupi, dhe kush ka sihër në trupin e tij, do t’i shkatërrohet, kudo që është dhe sado që është i vjetër, me lejen e Allahut!!