Ne çfare shkalle gjendesh?

Kush dëshiron të dijë se në çfarë shkalle gjendet, le t’i krahasojë veprat e veta me Kur’anin, e do të shohë se çka fiton e çka humb. All-llahu xh.sh. e ka mëshiruar njeriun që i krahason veprat e veta me Kur’anin dhe kur e sheh se ato i përputhen me të, e falënderon All-llahun e Lartmadhëruar dhe i lutet për sukses më të madh. Por nëse e sheh se veprat i ka në kundërshtim me mësimet e kur’anore, pendohet dhe përpiqet që t’i përshtasë.

Kur të takohesh me vëllain në fe!

“Jep selam i pari kur të takohesh me vëllain në fe, thirre me emrin që ai e pëlqen më shumë dhe bëja vendin në ndejë, se kjo do t’ia shtojë dashurinë ndaj teje”.

Umer ibn el-Hatabi r.a.